Stiftelse för medicinsk forskning (Fromma)

2016 delade styrelsen ut 6 miljoner kronor för medicinsk forskning. Utlysning för 2017 års tilldelning kommer att öppna 2017-09-01 och stänga 2017-10-12. Total tilldelning kommer uppgå till 6,5 miljoner kronor.

I enlighet med stadgarna som föreskriver att stiftelsen ska stödja kroniskt invalidiserande sjukdomar, har styrelsen beslutat att stödja kliniskt patientnära medicinsk forskning avseende rörelseorganens sjukdomar samt demenssjukdomar. Forskningen ska bedrivas inom medicinska fakulteten vid Lunds Universitet eller vid sjukhus och andra institutioner i Skåne.

Anslag ges företrädesvis till disputerade forskare i postdoktoralt skede och söks en gång per år.

Storleken på utdelade belopp är för närvarande 50 000:-, 100 000:- eller 150 000:-. Utdelad summa inkluderar OH-kostnader och ska förvaltas av Lunds Universitet eller region Skåne. Tilldelade medel kan inte användas till resor utan godkännande från styrelsen.

Ansökan kan skrivas på svenska eller engelska. Specifik information rörande ansökan framgår av informationsrutor på ansökningsformuläret.

Nuvarande utlysningar

Till utlysningarna